4. Els equips dels museus. Els perfils dels professionals

  La nova visió del què ha de ser i fer un museu comporta redefinir alguns perfils professionals i noves competències perquè responguin a les noves exigències de la disciplina museològica, però especialment definir els perfils de les àrees orientades a la relació pública, que han de ser el motor per llegir i interpretar les necessitats socials, intermediar amb els diferents col·lectius representatius per assolir una participació més activa i uns serveis dels museus d’acord amb les seves demandes.

  On ens trobem ara?

  Amb les restriccions existents en el creixement de les plantilles, sembla difícil incorporar nous perfils professionals. Això no obstant, plantejar nous perfils no vol dir automàticament sumar nous llocs de treball, sinó també actualitzar-ne d’existents o precisar millor alguns que actualment estan desdibuixats. També és necessari definir unes competències actitudinals i d’altres tipus per al conjunt dels membres dels equips que possibilitin la gestió estratègica del museu. Competències com el treballar en equip, transversalment, amb perspectiva de gènere, entre altres.  

  Les i els professionals dels museus en són conscients i hi estan treballant, especialment l’Associació de Museòlegs de Catalunya, amb la seva “Proposta de perfils professionals dels museòlegs” i l’Associació de Conservadors i Restauradors de Catalunya que redacta actualment el seu pla estratègic. Per la seva banda, el Servei de Museus del Departament de Cultura està elaborant els estàndards d’equipaments museístics de Catalunya i els equips de gestió que els corresponen. Aquests treballs tenen diferents utilitats. Una és orientar als responsables dels museus en el moment d’actualitzar i renovar els seus equips. Una altra és que esdevinguin la base tècnica per modificar la legislació vigent sobre els equips dels museus, especialment el  Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990 (DOGC núm. 1561)

  Els perfils dels professionals dels museus s’han d’adequar a la nova visió de museu compromès socialment:

   

  • És necessari actualitzar alguns perfils existents, però sobretot definir millor els perfils professionals de les àrees que interaccionen amb la societat.

   

  • No solament cal definir i actualitzar les funcions i els mèrits d’aquests perfils, sinó també descriure unes competències i aptituds que s’alineïn amb la gestió estratègica del museu.

   

  • S’està avançant en definir els perfils professionals i els equips de gestió dels museus. L’AMC i l’ACRA i el mateix Departament de Cultura ho estan fent.

   

  • Aquests treballs seran la base tècnica per modificar la legislació actual, que és en aquesta qüestió, obsoleta.

  0 1 2 3 4 5
   

  Algunes de les aportacions

  12.3.19    13:08h

  Algunes puntualitzacions, segons el meu criteri:


  Caldria definir d'entrada què entenem per perfil professional, lloc de treball, funcions, mèrits i competències, ja que al llarg del text crec que es confonen i sovint s'aplica un terme per descriure el contingut d'un altre.
  Estic absolutament d'acord amb l'afirmació que cal definir detalladament els perfils professionals tant des de punt de vista funcional com competencial- i no només de les àrees que interaccionen amb la societat, sinó de totes. En aquest context, però, introduir el concepte de "mèrit" sense definir-lo em sembla desencertat (vid punt 2 del resum o conclusions).


  Crec que no es tracta tan de redefinir els perfils com d'actualitzar-los a la llum de l'evolució del funcionament, els serveis i els processos que es generen als equipaments. I en qualsevol cas, la gestió per competències hauria de tenir un pes fonamental. D'altra banda, hi ha parcel·les de treball on no cal definir nous perfils professionals sinó incorporar professions que ja existeixen i que no s'han incorporar encara en l'univers museístic -això sí que seria transversalitat!-.


  Les associacions professionals estan fent grans aportacions en aquest camp però cal tenir en compte que llur capacitat d'influència és molt limitada: penso que és del tot necessari, la concurrència de les diverses administracions, amb les capacitats de control i influència respectives, per impulsar canvis en aquest sentit. Un nou marc legislatiu és important perquè reflectiria més fidelment el model museístic que es vol definir i sobretot, establiria drets i obligacions, però ha d'anar acompanyat d'una voluntat per part de les administracions de facilitar-ne la implantació i vetllar pel seu acompliment.

  6.3.19   18:41h

  Estic totalment d'acord i em sembla de vital importància vetllar perquè en el sector privat aquests paràmetres també es puguin aplicar. Per tant, cal lluitar perquè hi hagi un marc de referència comú sobre els perfils de treballadors de museus que sigui d'obligat compliment així com un conveni col·lectiu adequat que reflecteixi aquestes categories.

  5.3.19  13:39h

  Abans de definir el perfil dels professionals, hauríem de tenir més clar quins són els objectius a assolir per part del museu per ser més social i com s'assoleixen aquests objectius, per mitjans de quines pràctiques. Sense aquesta reflexió prèvia, és difícil pensar en les funcions i mèrits dels perfils.

  genelogo_2.png
  Forumdelsmuseus.cat